Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Account: een voor de Opdrachtgever door NOVOTIX aangemaakt digitaal account op een beveiligd gedeelte van NOVOTIX’s website waarmee Contactpersoon met behulp van de Inlogcode gebruik kan maken van het Systeem en wijzigingen kan aanvragen en/of doorvoeren en waarin de toepasselijke Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, rapportages en onder andere de volgende gegevens van Opdrachtgever staan: naam organisatie, bankrekeningnummer (IBAN), facturatie (email)adres, betrokken (sub)domeinnaam, de naam van Contactpersoon, het KvK-nummer en optioneel het BTW-nummer.
 2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden NOVOTIX.
 3. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die via het Systeem een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een Evenement.
 4. Contactpersoon: door Opdrachtgever aangewezen medewerker(s), eigenaar en/of directeur van Opdrachtgever die gevolmachtigd is in te loggen in het Account en deze te beheren.
 5. Diensten: het door NOVOTIX via het internet beschikbaar stellen van het Systeem inclusief het beheer, het onderhoud en hosting daarvan, alsmede het ontwikkelen van nieuwe versies van het Systeem, waarbij (nieuwe) onderdelen van het Systeem niet specifiek voor Opdrachtgever worden ontwikkeld of onderhouden.
 6. Evenement: de door of namens Opdrachtgever georganiseerde publieke of besloten gebeurtenis, waarbij muziek, kunst, cultuur, sport en/of wetenschap centraal staat.
 7. Extra Diensten: door NOVOTIX geleverde diensten, niet zijnde de Diensten.
 8. Inlogcode: unieke toegangscode die Contactpersoon samen met de gebruikersnaam toegang biedt tot het Systeem.
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie NOVOTIX een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van Diensten.
 10. Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een (digitaal) formulier, document of op andere wijze op grond waarvan NOVOTIX de daarin genoemde Diensten en/of Extra Diensten aan Opdrachtgever levert.
 11. NOVOTIX: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOVOTIX B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4543 BS) Zaamslag aan Drie Schouwenstraat 14, Nederland, geregistreerd onder nummer 73146692 bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer NL859373307B01.
 12. Systeem: het door NOVOTIX aan Opdrachtgever online ter beschikking gestelde platform voor de planning en marketing van door of namens Opdrachtgever te organiseren evenementen, het beheer van zijn relaties, de verkoop van Tickets.
 13. Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd Evenement dat middels het Systeem door Opdrachtgever wordt aangeboden aan Bezoekers.
 14. Tarieven: overeengekomen vergoeding per transactie, danwel vergoeding per ticket, danwel vergoedingen voor het gebruik van een uitgebreid pakket van Diensten, danwel (uur)tarieven voor de levering van specifieke Diensten.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en totstandkoming Overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij NOVOTIX producten en Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, inclusief het gebruik van het Systeem door Opdrachtgever, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden wordt tevens de Verwerkersovereenkomst door verwijzing toegevoegd aan en opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. De Verwerkersovereenkomst is hier te raadplegen.
 3. NOVOTIX wijst de toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden uitdrukkelijk van de hand. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.
 4. Overeenkomsten en de wijzigingen daarop, komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever de voor aanmelding of wijziging noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld, en NOVOTIX aan Opdrachtgever de elektronische bevestiging heeft verstuurd dat de aanvraag of wijziging is geaccepteerd. NOVOTIX kan zonder opgave van redenen een aanvraag of voorgestelde wijziging afwijzen.
 5. Opdrachtgever zal alle door NOVOTIX gevraagde gegevens zowel online als offline volledig en naar waarheid verschaffen en zal wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk aanpassen in het Account. Het door Opdrachtgever ingevulde e-mailadres gebruikt NOVOTIX om informatie aan Opdrachtgever te sturen, het risico van het niet ontvangen van communicatie door onvolkomenheden in het e-mailadres of het anderszins niet functioneren van de e-mailvoorziening van Opdrachtgever berust bij Opdrachtgever.
 6. NOVOTIX is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever en Bezoekers opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de door Opdrachtgever en/of Bezoekers aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.


Voorwerp van de Overeenkomst

 1. NOVOTIX biedt Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van het Systeem voor de planning van evenementen, het beheer van relaties en de verkoop van Tickets aan Bezoekers voor door Opdrachtgever te organiseren Evenementen en gerelateerde Diensten. NOVOTIX biedt aan haar opdrachtgevers de keuze uit verschillende Diensten. De specifieke Diensten en bijbehorende prijs van het door Opdrachtgever gekozen pakket zijn in de Overeenkomst en het Account vastgelegd.
 2. De verkoop van Tickets door Opdrachtgever aan Bezoekers verloopt via het Systeem. NOVOTIX is in deze verkooptransactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve slechts een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Bezoeker. Opdrachtgever zal duidelijk aan Bezoekers communiceren dat iedere overeenkomst met betrekking tot de aan- en verkoop van Tickets uitsluitend tussen Opdrachtgever en Bezoekers tot stand komt. NOVOTIX is gerechtigd de voorwaarden van Gebruikersvoorwaarden aan Bezoekers te presenteren namens Opdrachtgever.


Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, tenzij Opdrachtgever en NOVOTIX een andere termijn zijn overeengekomen en deze hebben vastgelegd in de Overeenkomst. De periode wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij Opdrachtgever of NOVOTIX de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd uiterlijk één (1) maand vóór afloop van het moment van verlenging. Bij niet-tijdige opzegging door Opdrachtgever is een vergoeding over de gehele verlengde periode verschuldigd die zal worden gebaseerd op de door Opdrachtgever afgegeven prognoses van de aantallen Tickets die verkocht zouden worden in de resterende looptijd en daarop van toepassing zijnde Tarieven.
 2. Opdrachtgever kan middels zijn Account de door hem gekozen set van Diensten als bedoeld in artikel 3a van de Algemene Voorwaarden wijzigen in een uitgebreider pakket (“Upgrade”) of in een beperkter pakket (“Downgrade”). De bijbehorende Diensten en prijsverhoging ten gevolge van een Upgrade worden zo spoedig mogelijk door NOVOTIX ingevoerd. De aanpassing van de Diensten en de prijsverlaging van een Downgrade worden met ingang van de eerst volgende kalendermaand door NOVOTIX doorgevoerd.
 3. Opdrachtgever verleent NOVOTIX gedurende de looptijd van de Overeenkomst het exclusieve recht om voor Opdrachtgever de elektronische verkoop van Tickets te verrichten.
 4. Opdrachtgever en NOVOTIX hebben een inspanningsverplichting om zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de overeenkomst de verkoop van Tickets te laten verlopen via het Systeem van NOVOTIX, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Nieuwe Opdrachtgevers kunnen kiezen het Systeem eerst gedurende een proefperiode van twee (2) weken te bekijken. Tijdens deze proefperiode is de functionaliteit van het Systeem beperkt en kan de Opdrachtgever middels het Systeem geen Tickets aanbieden en geen gelden ontvangen.
 6. Naast hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en de naast de wettelijke mogelijkheden daartoe kan een partij:
 7. zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst buiten rechte ontbinden middels een aangetekend schrijven, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling door hem is aangevraagd of verleend, ontbinding of liquidatie van zijn onderneming plaatsvindt anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of buiten de Europese Unie worden verplaatst, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder bewind of curatele wordt gesteld dan wel op redelijke gronden niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te kunnen komen.
 8. de Overeenkomst buiten rechte ontbinden middels een aangetekend schrijven, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting en na schriftelijke ingebrekestelling gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft haar verplichtingen alsnog na te komen;
 9. Naast hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en de wettelijke mogelijkheden, is NOVOTIX gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot het Systeem geheel of gedeeltelijk te blokkeren of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 10. Opdrachtgever het Systeem gebruikt voor een ander doel dan waarvoor NOVOTIX het Systeem overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld of met behulp van het Systeem gegevens opslaat, bewerkt, verwerkt of anderszins invoert die onrechtmatig of kennelijk onrechtmatig zijn jegens derden;
 11. Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in het Systeem aan te brengen.
 12.  Opdrachtgever het Systeem direct of indirect gebruikt om met Bezoekers overeenkomsten te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel met Bezoekers overeenkomsten te sluiten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting ter beoordeling van NOVOTIX is.


Toegang tot het Account, Inlogcode en rapportages

 1. De door NOVOTIX aan Opdrachtgever verstrekte Inlogcodes zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik door Contactpersonen of door Contactpersonen aangewezen personen ten behoeve van de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt dat de Contactpersoon die een Inlogcode verkrijgt door Opdrachtgever daartoe is gemachtigd en op de hoogte is van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding en zorgvuldig gebruik van de Inlogcodes door Contactpersonen, en naleving van deze Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever neemt doeltreffende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot het Systeem te voorkomen.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik, met of zonder zijn toestemming middels zijn internettoegang en/of Inlogcodes, van het Systeem.
 4. Bij verlies en/of onbevoegd gebruik van de Inlogcode(s) en/of Account, of als bij Opdrachtgever vermoeden daartoe bestaat, dient Opdrachtgever de betreffende Inlogcode(s) onverwijld te blokkeren.
 5. NOVOTIX is gerechtigd de Inlogcode te blokkeren, indien hij ernstig vermoeden heeft of weet dat deze in strijd met de Overeenkomst wordt gebruikt. NOVOTIX zal Opdrachtgever hiervan berichten. NOVOTIX is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade die is ontstaan door blokkering, gebruik of verlies van de Inlogcode(s). De verplichting tot betaling blijft gedurende periode van blokkering bestaan.
 6. Via het Account verschaft NOVOTIX aan Opdrachtgever inzicht in het volume en status van de verkoop van Tickets door Opdrachtgever aan Bezoekers. Elke afzonderlijke transactie tussen Bezoeker en Opdrachtgever kan Opdrachtgever via zijn Account inzien.
 7. Eventuele facturatie, het verschaffen van rapportages, het doen van mededelingen en andere communicatie tussen NOVOTIX en Opdrachtgever geschiedt via email en/of publicatie op het Account.
 8. Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van NOVOTIX noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en het optimaal functioneren van het Systeem per ommegaande aan NOVOTIX ter beschikking te stellen op een door NOVOTIX aan te geven wijze.


Gebruik van het Systeem

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk, indien het Systeem door haar Contactpersoon, medewerkers en Bezoekers niet wordt gebruikt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden van NOVOTIX zoals gepubliceerd op http://novotix.nl/content/gebruiksvoorwaarden.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de door hem gebruikte (rand)apparatuur, configuratie en internetverbinding en eventuele integratie in zijn website en koppeling met andere door haar gebruikte applicaties.
 3. NOVOTIX is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van het Systeem en/of gebruik van het Account en/of frauduleuze handelingen door Bezoekers, Contactpersoon en Opdrachtgever. In geval van onregelmatigheden zal de Contactpersoon in kwestie onmiddellijk contact opnemen met NOVOTIX en zelf zo spoedig mogelijk zo nodig de toegang van Bezoekers en/of Gebruikers blokkeren. Opdrachtgever is aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit (het vermeende) oneigenlijk gebruikt van het Account.


Betalingen van de Tickets

 1. Opdrachtgever machtigt NOVOTIX alle betalingen door Bezoekers in verband met de verkoop van Tickets door Opdrachtgever aan Bezoeker te innen en deze geïnde betalingen zullen door Bezoekers worden gestort op de bankrekening van NOVOTIX.
 2. De door Bezoekers gedane en door NOVOTIX ontvangen betalingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder inhouding van de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden worden door NOVOTIX doorgestort op door Opdrachtgever in het Account vastgelegde bankrekeningnummer en met de frequentie zoals is vastgelegd in de Overeenkomst. In het geval de Overeenkomst geen frequentie van betalingen vermeldt vindt de betaling plaats in de week na afloop van ieder Evenement.
 3. Opdrachtgever garandeert jegens NOVOTIX dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Bezoeker uitdrukkelijk toestaat dat NOVOTIX betalingen van Bezoeker ter zake van Tickets via de bankrekening van NOVOTIX kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Bezoeker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Bezoeker – via het Systeem en NOVOTIX – betalingen verricht aan de Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen NOVOTIX enerzijds en de Bezoeker anderzijds.
 4. NOVOTIX is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties – vanwege welke oorzaak dan ook – van Bezoekers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. NOVOTIX is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via NOVOTIX lopende betalingen van Bezoekers.


Tarieven en betaling

 1. NOVOTIX brengt Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen in rekening. Opdrachtgever wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om de vergoeding voor Tickets door te belasten aan Bezoekers, bijvoorbeeld door een expliciete vermelding op het Ticket. Betaling aan NOVOTIX vindt in beginsel plaats door verrekening zoals vastgelegd in artikel 7.
 2. Eventuele licentiekosten worden geïncasseerd middels automatische incasso. Opdrachtgever machtigt NOVOTIX B.V. hiervoor bij het aangaan van de Overeenkomst. NOVOTIX is tevens gemachtigd vergoedingen te verrekenen zoals vastgelegd in artikel 7.
 3. De Tarieven worden vastgesteld op basis van een door Opdrachtgever opgegeven aantal te verkopen Tickets per jaar (de prognose) en zowel de prognose van de aantallen te verkopen Tickets als de Tarieven worden vastgelegd in de Overeenkomst. Indien het aantal daadwerkelijk verkochte tickets achterblijft bij de prognose op basis waarvan de Tarieven zijn vastgesteld is NOVOTIX gerechtigd de Tarieven te hanteren zoals deze zouden zijn berekend op basis van de werkelijke aantallen Tickets.
 4. Alle prijzen en Tarieven van NOVOTIX zijn exclusief BTW.
 5. Na voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever heeft NOVOTIX het recht één keer per kalenderjaar alle overeengekomen prijzen en Tarieven te verhogen conform de door het CBS gehanteerde Consumentprijsindex Huishoudens voor diverse Goederen en Diensten (2006=100). Indien de prijsindex in enig jaar negatief is, zal geen verlaging plaatsvinden. Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Opdrachtgever en Bezoeker kan op NOVOTIX worden afgewenteld.
 6. Betaling van de door NOVOTIX aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte Tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 7.a van deze Algemene voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal NOVOTIX de Opdrachtgever hieromtrent informeren. De Opdrachtgever is alsdan gehouden het openstaande bedrag terstond te voldoen.
 7. In rekening gebrachte Tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Bezoeker te restitueren. NOVOTIX is gerechtigd, geheel naar haar keuze, deze Tarieven bij Opdrachtgever of bij Bezoeker in rekening te brengen en in te houden.


Beheer, onderhouden beschikbaarheid van het Systeem

 1. Mede met het oog op een maximalisering van de door Opdrachtgever te verkopen Tickets, zal NOVOTIX zich inspannen het Systeem steeds naar behoren te doen functioneren, beheren en onderhouden. NOVOTIX heeft het recht de technische en functionele eigenschappen van het Systeem aan te passen. Het aangepaste Systeem wordt aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. NOVOTIX streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van het Systeem.
 2. NOVOTIX spant zich in om eventuele fouten in het Systeem op te sporen en te herstellen.
 3. NOVOTIX heeft het recht het Systeem tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van onderhoud, beheer of aanpassingen. Het streven van NOVOTIX is om de buitengebruikstelling vooraf te melden aan Opdrachtgever.

Support

NOVOTIX spant zich in om telefonisch, per e-mail en/of middels haar website (technische) ondersteuning te verlenen aan Gebruikers en Bezoekers in het kader van oplossen van technische problemen met het gebruik van het Systeem. In het geval Opdrachtgever onevenredig veel beroep doet op NOVOTIX, kan van Opdrachtgever worden gevraagd dat hij voor zijn medewerkers opleiding van NOVOTIX koopt. In voorkomend geval kan NOVOTIX meerwerk in rekening brengen voor het onevenredige beroep op NOVOTIX.

Extra Diensten

Indien NOVOTIX op verzoek van Opdrachtgever Extra Diensten verleent, zullen deze Extra Diensten door Opdrachtgever aan NOVOTIX worden vergoed volgens de overeengekomen prijs en/of Tarieven.

Persoonsgegevens, privacy en risico opslag informatie

 1. NOVOTIX draagt zorg voor zorgvuldige opslag van de van Opdrachtgever en Bezoekers afkomstige (persoons)gegevens en informatie. Behoudens tegenbewijs wordt NOVOTIX geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. Opdrachtgever draagt evenwel het risico voor beschadiging of tenietgaan van de in het Systeem opgeslagen gegevens en/of informatie, tenzij de beschadiging of het tenietgaan te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van NOVOTIX. NOVOTIX is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door Opdrachtgever en/of Bezoekers ingevoerde gegevens.


Intellectuele eigendom

 1. NOVOTIX of haar licentiegever behoudt alle rechten van intellectueel eigendom op in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of ontwikkelde werken inclusief en niet beperkt tot het Systeem, informatie en/of documentatie. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever van het Systeem is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. NOVOTIX is bevoegd technische of functionele redelijke maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten en mogelijke inbreuk op rechten van derden te beëindigen.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd om content (video, foto, audio) in het Systeem van NOVOTIX te plaatsen, en Opdrachtgever vrijwaart NOVOTIX van alle aanspraken van derden ten aanzien van gestelde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en octrooi) op deze content.
 3. Opdrachtgever verleent aan NOVOTIX een gebruiksrecht op eventuele databankrechten van Opdrachtgever op de in het kader van de Overeenkomst van haar verkregen gegevens ten behoeve van de door NOVOTIX te verlenen Diensten..
 4. Opdrachtgever mag in zijn communicatie de handelsnaam en -merken van NOVOTIX gebruiken en deze doorlinken naar https://www.NOVOTIX.nl/, enkel voor de promotie van haar Evenementen of van NOVOTIX.


Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart NOVOTIX voor ingestelde vorderingen van derden, waaronder Bezoekers, wegens schade als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever vrijwaart NOVOTIX voor aanspraken van Bezoekers en derden op vergoeding van schade die deze op enigerlei wijze op NOVOTIX zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op het gebruik dat door Opdrachtgever en/of Bezoeker van het Systeem is gemaakt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart NOVOTIX op diens eerste verzoek, indien NOVOTIX wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Bezoeker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Bezoeker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Bezoeker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Bezoeker.
 4. NOVOTIX is gerechtigd alle door haar binnen en buiten rechte gemaakte kosten in verband met tussen Bezoeker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.


Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van NOVOTIX wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien de Opdrachtgever NOVOTIX zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien NOVOTIX ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NOVOTIX in staat is adequaat te reageren. Eén en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 4 onverlet.
 2. NOVOTIX is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst dan wel wegens onrechtmatige daad, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van NOVOTIX of van derden van wie NOVOTIX zich bedient. De totale aansprakelijkheid van NOVOTIX is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is of kan worden gebracht door NOVOTIX.
 3. NOVOTIX is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. NOVOTIX is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Bezoekers of derden vervalste tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van tickets door Bezoekers of derden.
 5. Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door NOVOTIX ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.


Overmacht

 1. In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 40 dagen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in het vorige lid van dit artikel:
 •  in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties – anders dan als gevolg     van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld zijdens NOVOTIX;
 • wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door NOVOTIX gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer; en/of
 •  in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens NOVOTIX als gevolg van acties van sabotage – al dan niet met terroristisch oogmerk – van derden, waaronder acties van zogenaamde ‘hackers’ en/of ‘crackers’.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met NOVOTIX is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.


Diversen

 1. Waar in deze Algemene Voorwaarden NOVOTIX zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is NOVOTIX gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend via een e-mailbericht of fax.
 2. Kennelijke vergissingen en/of schrijffouten op de website van NOVOTIX dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden NOVOTIX niet.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NOVOTIX nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. NOVOTIX zal de betreffende bepaling vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
 4. NOVOTIX behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van NOVOTIX te raadplegen en gaan in bij de eerstvolgende verlenging van de tussen partijen bestaande Overeenkomsten.